måndag 15 december 2014

Öppet brev till ledamöterna i Katrineholms kommunfullmäktige inför årets sista sammanträde: Varför är så många så rädda för Ewa Callhammar??


Idag - måndagen den 15 december - sammanträder som bekant stadens kommunfullmäktige för att fatta beslut i ett flertal personval. De förslagna personerna är i stort sätt de som förväntas, men vad som förvånar mig stort är att i princip ingen diskussion har förekommit vad gäller valet av oppositionsledare.

Som bekant har Ewa Callhammar innehaft den posten – och blev därmed kommunens högst betalda politiker under den innevarande perioden. Men efter hennes totala magplask i de tre valen som utspelade sig i september månad vore det rimligt att någon annan person skulle komma ifråga för den posten – men icke det. I kommunvalet förlorade fp – dvs Callhammar - hela 4,9% vilket innebar två mandat mindre.

Men som förväntat ville Callhammar ändå lägga beslag på kandidaturen som oppositionsråd genom att ingå den oheligaste av alla allianser genom att - som liberal - alliera sig med de två huvudfienderna – dvs  vänsterpartiet, dvs de gamla kommunisterna samt miljösocialisterna - och det kallar hon tekniska valsamverkan. Det är mer korrekt att kalla det röstköp, som syftar till att förbättra den egna ekonomin.

Fp - som i landet gjorde ett av sitt näst sämsta val någonsin - gick det ännu sämre för inom vår kommun – vilket Callhammar är ansvarig för – man minskade med två mandat, från sex till fyra mandat.  Centern och kristdemokraterna fick total 6 mandat, därmed vore det rimligt att dessa två partier valde oppositionsråd, antingen Inger Fredriksson eller Joha Frondelius stod på tur.

Men att acceptera nånting som går emot Callhammar personligen är henne fullkomligt främmande - även i demokratins namn - hellre då att söka samverkan med kommunister och miljösocialister, vilket borde få gamla liberaler att skrika i högan sky och vad hon får betala för detta är naturligtvis höljt i mörker.

Grundfrågan är ju inte den tekniska samverkan som Callhammar gör gällande, det är för att säkra Callhammars privata ekonomi för de fyra kommande åren som hon slåss.

Undertecknad har varit med i den lokala politiken i 12-13 år, först i Uppsala sen i Katrineholm och jag har aldrig någonsin stött på en sådan rädsla för nån lokalpolitiker som för Callhammar som många visar. Jag har heller aldrig märkt att så många politiker törs konfrontera hennes på ett entydigt sätt och gå emot henne. Vad är det som skapar en sådan rädsla för en politiker som den före detta poliskvinnan Callhammar gör?

Är det inte dags för att Katrineholms politiker att sätta ner foten och en gång för alla – gör en kraftig markering mot Callhammars i högsta grad egoistiska agerande?

När ärende nummer 6 – Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2015-2018 tas upp vid fullmäktiges möte i kväll - kan ni vara med och påverka utgången och inte bevilja Callhammar oppositionsrollen med därtill hyfsat ekonomisk ersättning under de fyra kommande åren.

Ett förslag kan vara att begära votering när detta ärende kommer upp, och föreslå sluten omröstning. Då behöver de som inte vill framträda offentligt med sitt motstånd till Callhammar inte heller göra det. Ni kan däremot föreslå nån annan person – ex Inger Fredriksson eller Joha Frondelius – till oppositionsrådsposten.

Jag tror helt enkelt att det politiska klimatet inom kommunen skulle må riktigt bra av denna markering, denna förändring.      
               

Ulf Jonasson, Katrineholm 

onsdag 19 november 2014

Four years ago, Darvon & Darvocet were banned in the US, has anything happened since then, one might wonder?

Today Nov. 19, 2014 and it is therefore four years ago  that the pain-relieving drugs Darvon and Darvocet banned in the US. The very next day it started to pour in lawsuits against a number of US pharmaceutical companies - primarily Eli Lilly and Xanodyne - which should be designated as the really big culprits. Lawyers and people - survivors and victims of DXP - scented morning air. In Sweden and other EU substance was banned a few years ago.

Hundreds of lawyers and thousands of victims are registered, mostly in a federal court in Kentucky, Eastern District - where authorities want to place as many trials as possible. It's a reasonable thought that the court does so in order to get as much unity as possible in the various trials.

But still have no direct lawsuits initiated by the plaintiff and the defendant. However, some courts - Appeal - had a lot to do. The law - this costly employment - has been in full swing over the past years, and probably has already cost millions and one million US dollars

The sued the drug companies are likely to have acquired the foremost lawyers, they're used to being sued, while those who suffered not at all have the same organization. The drug company lawyers seem more alert, one of them offered me a cup of coffee when I had my press conference at the National Press Club in Washington DC. She fetched two mugs plenty Starbuck coffee at the nearest bar. Nice gesture.

The legal subtleties, thus has been going on for all four years and no one knows yet what will happen. I emailed to the court in Kentucky and asked when the trials would begin. A lady answered:

- The trials will begin when the court has decided that they should begin.


För fyra år sedan stoppades DXP i USA, har nåt hänt sedan dess kan man undra
Idag är det alltså den 19 november 2014 och det är därmed fyra år sedan - på dagen - som den smärstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) stoppades i USA. Redan dagen därpå började det strömma in stämningar mot ett flera amerikanska läkemedelsföretag - främst Eli Lilly och Xanodyne, som bör betecknas som de riktigt stora bovarna. Advokater och personer – som överlevt och som drabbats av DXP - vädrade morronluft. I Sverige och i övriga EU var substansen förbjuden sedan några år.

Hundratals advokater och tusentals drabbade finns registrerade, främst i en federal domstol i Kentucky, Östra distriktet – dit myndigheterna vill förlägga så många rättegångar som möjligt. Det är en rimlig tanke att domstolen gör så för att få så mycket enhet som möjligt i de olika rättegångarna.

Men ännu har inga direkta rättegångar inletts med käranden och svaranden. Däremot har vissa domstolar - för överklaganden - haft en hel del att göra. Juridiken – denna kostbara sysselsättning – har varit i full gång under de gångna åren, och sannolikt har det redan kostat miljoner och åter miljoner dollar

Det stämda läkemedelsföretagen har sannolikt skaffat de främsta advokaterna, man är ju van vid att stämmas, medan de som drabbats inte alls har samma organisation. Läkemedelsföretagens advokater verkar mer alerta, en av dem bjöd mig på en kopp kaffe när jag hade min presskonferens på Nationella Pressklubben i Washington DC. Hon hämtade två muggar gott Starbuck kaffe på närmsta bar. Trevlig gest.

Det juridiska finliret har alltså pågått under alla fyra åren och ingen vet ännu vad som kommer att hända. Jag mailade till domstolen i Kentucky och frågade när rättegångarna skulle börja. En dam svarade: 

- Rättegångarna skall börja när domstolen har bestämt att dom skall börja.


Häpp.

Bildtext

Den federale domaren i Kentycky Danny C Reeves är nyckelpersonen i de kommande rättegångarna. Eli Lilly och Xanodyne är de två läkemedelsföretag som sannolikt kommer att få det tuffast i de kommande rättegångarna.

Robert Redford, Bob Woodward and Carl Bernstein on Watergate

Dear Mr Robert Redford,

Yesterday I saw the discussion about Watergate that you had 2011 at LBJ Library together with Bob Woodward and Carl Bernstein – and it was just GREAT. I am so old – 72 years - so I do remember Watergate. I visited one lawyer I got to know – I met his wife on a Rotary meeting in DC 2012 – and she parked the car in the Watergate garage - that was something. I almost saw the burglars. 

As a young reporter, I traveled around the USA(Febr-May 1972), and the burglary was in June 1972.

It was almost magical to listen to the three of you. I have read a lot about Watergate, also has a keen interest in the Kennedys, about 150 books, plus at least 100 additional books about the United States, its history and politics. Currently I am reading John W. Dean's latest book - where he can tell the truth, then it Most of this book is based on Nixon's recordings. http://amzn.to/14HtjOw

Over the last 11-12 years I have been visiting Washington DC six times to our research - if the analgesic Propoxyphene - brands were among others Darvon and Darvocet. Last year, I had a press conference at the National Press Club in DC and presented our research http://bit.ly/1fKUZFZ Our CV http://bit.ly/15Nf36b

My wife and I have studied the drugs since 1993. (We are both PhD´s ) The drug was synthesized in 1957 and was stopped in the US in November 19th, 2010 - exactly four years ago. We have been working many years with this, and now substance is stopped in the world – at 95%.

There are hundreds of lawyers and thousands of plaintiffs waiting for the trials, but the lawyers have worked in four years about the legal details – but up to know no trials have started. This research has been our life's great adventures - and tens of thousands of lives have been saved. This is a true and very interesting history.

In the video that I saw yesterday you spoke among other things about the process, the concerns and nervousness has driven you - and us in our research. I think the idea that two unknown Swedish researchers challenged the Big Phrama and the medical products authorities in several countries were not on our side from the beginning is kind of interesting.

We have challenged on of the world's largest pharmaceutical company Eli Lilly who made billions of dollars selling this substance - even though they knew that the substance killed many, many people.

It would be nice to hear from you

My mail is

Kind regards


Ulf J

Some of my most important tweets are about Darvon - Darvocet ( Propoxyphene) fatalities

onsdag 29 oktober 2014

Ewa Callhammar säljer sig till v och mp för att fortsätta som oppositionsråd

Det är väl känt att Ewa Callhammar, fp politiker i Katrineholm, gjorde ett trefaldigt magplask i valet som nyligen hölls. I kommunvalet förlorade fp 4,9%, i landstinget med 2,8% och i riksdagen med 2,3%. Callhammar stod som första, andra respektive första namn på de olika valsedlarna.

Den gånga fyraårsperioden lyckades hon se till att hon blev kommunens högst betalda politiker.

Vid valet förlorade fp två mandat och har nu fyra, c har också fyra samt att kd har två, vilket skulle leda till att centern sannolikt skulle ta hand om posten som oppositionsråd. Men icke så. Den lokala tidningen kunde häromdan meddela att Callhammar kvarstår som oppositionsråd, och den allmänna frågan blev då; Hur kunde detta ha gått till?

Enligt säker källa har Callhammar köpslagit med vänsterpartiet om deras två röster. Nu gäller det dock för Callhammar att få ytterligare en röst för att komma över c+kd´s sex röster. Det har också berättats att Callhammar diskuterar med mp om stöd, och ett förväntat möte på onsdagseftermiddagen bör ge svar på den frågan. Att mp stöder Callhammar anses tämligen säkert, det torde snarare vara att vara så att mp är emot majoriteten i kommunen.

Man kan fråga sig hur detta samarbete skall kunna se ut? fp + v + mp? Vad är det som driver Callhamar att till varje pris fortsätta posten som oppositionsråd?

Att fp köper kommuniströster hör knappast till vanligheterna, men vad gör en del politiker inte för att få åtminstone en del av makten.

Sannolikt är det ett ekonomiskt incitament för Callhammar att välja detta sätt att agera på, det gäller stora pengar att inneha den posten. Det är sällan den ekonomiska och politiska girigheten får ett så tydligt ansikte som i Callhammars fall.

Det pris hon skall ha fått betala är att låta vänsterpartiet få en av fp´s platser i kommunstyrelsen, och därmed insyn i KS arbete.

I KatrineholmsKuriren sade Callhammar häromdan:

  - Jag skall inte lämna dem i fred (dem är alltså majoriteten)

Det är intressanta att konstatera att hon – i vanlig ordning - talar om sig själv, inte att det är som oppositionen-eller ens folkpartiets talan hon för.Frågan är nu: Vad säger kommunens andra folkpartister i den här fråga, om samverkan med vänsterpartiet- och miljöpartiet? 

tisdag 7 oktober 2014

Inlaga till Örebro Tingsrätt om eventuellt tidsbestämt straff för Helge Fossmo


Jag har erfarit av media att Helge Fossmo söker tidsbegränsat straff. Då en hel del - vad gäller Fossmos första hustru Helenés död - i december 1999 - inte är uppklarat, sänder jag över den blogg som jag har drivit sedan ett flertal år. Förhoppningsvis kan den ge tingsrätten ytterligare kunskap i detta ouppklarade dödsfall. Formellt är Fossmo frikänd för det brottet i båda instanserna, bara genom min blogg vet jag att det fortfarande finns ett stort intresse för skuldfrågan. 

Den blogg som ligger uppe har till dags dato haft 57 383 träffar. 

Den bloggen påbörjades i nov 2009, dessförinnan skrev jag på en annan blogg som sedemera togs ner p g a ekonomiska problem. Om jag minns rätt hade den bloggen över 20 000 hits när den och en hel del annat släcktes ner på en Knutby sida


Utgångspunkten för min blogg är den forskning som jag och min hustru utfört på den smärtstillande substansen Dextropropoxifen - dvs den substans som Heléne hade i blodet när hon avlidit. Vår två doktorsavhandlingar har rönt stort uppmärksamhet inte minst utomlands. Substansen är numera förbjuden i hela världen, i princip. Hundratals rättegångar om substansens farlighet är att vänta i USA, där läkemedlet förbjöds 19 nov 2010 - dvs snart fyra år sedan. 

Min andra ingång är att jag under åren 2003-2005 satt i det Östra Distriktsnämnden i Uppsala kommun som politisk ledamot.

Sedan 2005 har jag haft kontakt med Helénes föräldrar Inger och Ingvar Johansson, och genom dom har jag tillåtelse att använda mig av - och även offentliggöra allt material som finns om Helené, som dom fått del av och som jag fått ta del av genom Johanssons.

TV programmet Veckans Brott granskade Helenés död den 22 nov 2011. Jag låg bakom redaktionens beslut att granska frågan. I samband med det programmet hade jag inlämnat en skrivelse till RÅ om att målet må prövas igen. http://jonassonulf.blogspot.se/2011_11_01_archive.html

mvh

Ulf Jonasson

-----------------------------------------
Ulf Jonasson
Doctor in Public Health (DrPH) and Journalist
Stortorget 6, SE-641 30 Katrineholm, Sweden
Phone:+46(0)150 102 90 Cellphone:+46(0)730 23 26 00
http://ulfjonasson.nforced..com/
---------------------------------------------------

Länkar om Fossmosamt vårt CV

lördag 20 september 2014

Valets slutresultat visade att de rödgröna ökade med hela 0,01 % mot valet 2010. Folkets mandat.


Nu har slutresultat av riksdagsvalet kommit och justerats av vederbörlig myndighet. Det som S+MP+V talar om, det stora mandaten/folkets förtroende har nått upp i hela 43,62 % av rösterna, S fick 31,01 %, MP 6,89 % och V 5,72 %. S+MP - som regeringsförslaget för närvarande ser ut – får inte mer än 37,9 %.

Talmannen hade alltså formellt kunnat erbjuda Alliansen - som fick 39,43 % av rösterna - att bilda regering, som varande det största blocket, men han slapp göra det eftersom statsministern avgick och talmannen erbjöd därmed S+MP att sondera för en regeringsbildning och att dom därmed kunde försöka få till något av deras riktigt dåliga resultat. Underskatta inte Alliansen. Det finns begåvade strateger där också.

Låt nu diverse sosse-konstellationer försöka reda ut vad dom ställt till med, så kommer Alliansen igen till nästa val.

S har ökat sitt resultat från förra valet med +0,35%, MP har minskat med - 0,45 % samt att V ökat med + 0,11%, vilket innebär att de som fått mandat att bilda ny regering har ökat med 0,01 % sedan valet 2010. Rena pyrrhussegern för sossarna.

Jag vidhåller min tidigare analys då jag sade att SD vann valet, de fick 12,86 % av rösterna, Alliansen förlorade och de rödgröna ökade hela 0, 01 %. VILKET MANDAT. Man kan hålla sig för skratt

torsdag 18 september 2014

Efter att 98,9 % av valdistrikten räknats har s+mp+v gått upp hela 0,01 % mot 2010:s års val - FOLKETS MANDAT kallar man det


Just nu (kl 23.06 på torsdagskvällen) har 6 158 av rikets 6 277 valdistrikt sluträknats av Länsstyrelsen – dvs 98,9% - och vi kan iaktta en rätt intressant för att inte säga en lustig situation, nämligen att s gått upp 0,35% - nu 31.1% mot förra valet, v har stigit med 0,12% - nu 5,71% - och mp har förlorat 0.46% - nu 6,82%. Totalt har de rödgröna just nu 43,63%. Om vi håller oss till partiernas ökning respektive minskning blir siffrorna följande( +0,35 + 0.12 – 0,46% = +0.01%).

Detta är alltså folket besked – som Stefan Löfven, miljösocialister och vänsterfolk talar om. Just nu består alltså folkets mandat av en uppgång för de röd-gröna-vänstern med hela 0.01 % mot förra valet. VILKET FOLKETS MANDAT. Man undrar om det finns räknekunniga personer inom de partier som vill sköta landets ekonomi under de kommande fyra åren.

Att det skall vara så svårt att konstatera - bland politiker vissa journalister och annat löst folk - att valet vanns av Sverigedemokraterna, det förlorades av Alliansen men sossar och andra tycker sig ha fått folkets mandat att regera landet.


Totalt har de röd-gröna-vänster just nu 43,63% av rösterna. Ni minns hur den förra oppositionen - den röd-gröna-vänster med ett par dårars envishet tjatade om att Alliansen inte hade någon egen majoritet, de hade bara 49,3% av rösterna, själva hade de hela 43,7%.

onsdag 17 september 2014

Att jämföra All time high (m) med All time low (s)


( Valreflektion 3)

·        När man börjar titta lite djupare på statistik hittar man ofta mycket intressanta ting. Jag nämnde i en tidigare tweet ” Vilket uppvaknande för de s k rödgröna, vilken hopplös sörja. Är Löfven redan körd?bit.ly/1tcC7o0 att egentligen är Moderaternas valresultat häromdan inte alltför dåligt, vi fick ju under valkväll 23,2% - vilket är 3,8 % högre än m´s genomsnittliga valresultat under åren 1970 – 2010.

Valresultatet för 2010 – vilket var ”All time high” för m, visar det sig motsvarade genomsnittlig siffra för sossarnas valresultat för åren 1970-2010 var 41,0%. Vid förra valet – 2010 fick s 30.7% - vilket var ”All time low”. Årets siffra för s är preliminärt 31,2 % vilket är lika med MINUS 9,8 för partiets genomsnittliga resultat.

Årets siffra kan vara nån tiondels procent högre, och då räknar vi från all time low för s del.
Man kan lugnt påstå att det är viss skillnad att jämföra mellan All time high – för moderaterna - och All time low – för sossarna.

Jag skall inte vara orättvis nu mot s, vid riksdagsvalet 1911, dvs 103 år sedan fick s 28.06% och vid vårvalet 1914 fick man 30,1%. Rätt skall vara rätt.

S+mp+v tycker att dom fått folkets röst, att folket vill förändring – dvs en sosse politik. Jag begriper sannerligen inte hur dom räknar. I andetaget därefter spolar Löfven v och då har s+m endast 37,4% och vi kan på minna om hur s + mp hånade Alliansen för att dom inte hade majoritet, dom hade bara 49,3% av rösterna..


Den rödgröna röran blir alltmer en riktig sörja

Vilket uppvaknande för de s k rödgröna, vilken hopplös sörja.


( Valreflektion 2)

Det talas stort och brett om vilket katastrofval moderaterna har gjort. Men den som bemödar sig om att ta reda på fakta finner att siffrorna är betydligt mer nyanserade än så.

Under de senaste 13 riksdagsvalen (åren 1970-2010) hade moderaterna i snitt 19,4% av rösterna. Resultatet av söndagens val var 23,2%, dvs 3,8% högre än genomsnittsresultatet för de nämnda åren.
Av de 13 nämnda valen är det endast valen 2006 och 2010 som moderarena nådde högre röst tal än genomsnittet, och det var de två val då Alliansen tog makten, röstsiffrorna var då 24,25 % för år 2006 och 26,19% år 2010.

Att man i årets val når siffran 23,2 är mera en normalisering av moderaternas röst-tal.

Sossarna, mp och vänsterpartiet talar nu mycket självsäkert och som om livstycket höll på att spricka att de har fått mandat av svenska folket att bilda regering, människor vill ha en förändring.

Det enda partiet som verkligen vunnit i detta val – och kan påvisa att de vill ha en förändring - är Sverigedemokraterna som fick 12,9%, ett enkelt konstaterande, men icke desto mindre helt korrekt. Plattityder som att 87 % är emot Sverigedemokraterna är lika begåvade som att säga att 93,8% är emot Miljö Socialisterna.

S har sedan valresultat kom skanderat att man hade mandat "folket har sagt sitt", men hur ser detta mandat ut? Sossarna har inte  vunnit nånting, Alliansen förlorade 

S fick – enligt valnattens siffror – 31,2% av rösterna, miljösocialisterana fick 6,2% vilket totalt är lika med 37,4%. Om vi räknar in v´s röstantal som är 5,7%,  fick de rödgröna - som ju egentligen inte finns totalt 43,1%. Som bekant så spolade den tilltänkte statsministern vänsterpartiet redan första dagen efter valet, varför man bör hålla sig till siffran 37,4%. Mängder av sossar och vänsterpartister blev ytterst upprörda, så var det med lojaliteten inom vänstern

Alliansen fick 39,3% av rösterna, dvs 1,9% högre än s+mp. Formellt skulle talmannen efter detta valresultat kunna erbjuda Alliansen att bilda regering eftersom Alliansen är det största blocket, men genom att Reinfeldt avgick redan på söndagskvällen blev detta alternativ inte aktuellt.

S+mp+v finns som sagt inte, detta blev så ytterst tydligt på måndagseftermiddagen då s meddelade att v inte skulle få någon plats i regeringen. S har som bekant sagt sig sträcka ut en hand till ett par av de borgerliga partierna – centerpartiet och folkpartiet. Dessa har vid flera tillfällen sagt att de under inga omständigheter kan tänka sig att stödja s+mp budget. Och så manar LO-bossen till de borgerliga att nu är det dags att ta ansvar – för landets skull.

Hur kan LO-bossen – som ju inte heller är politiker – ens inbilla sig att c+fp skulle vilja ställa upp på s+mp´s budet. Att ena dagen anklaga Alliansen för världens elände och förakta allt som Alliansen uträttat under de gångna åren för att andra dagen uppmana till ansvar är så magstarkt så man knappat tror att det är sant.

Det ser med andra ord riktigt illa ut för Löfven, och miljösocialisternas tuppkammar har krymp ihop betänkligt. Han kan inte räkna med något stöd från varken centern eller folkpartiet vad gäller deras kommande budget. Vissa sakfrågor som man tidigare har samarbetat kring kommer man att fortsätta med.


Regeringen kommer antagligen att kunna presentera en budget innan 15 november, Alliansen kommer att presentera sin budget som redan är färdig, och Sverigedemokraterna torde med stor säkerhet att vilja jävlas med regeringen. De kan ju underkänna delar av budgeten.

Ewa Callhammar fp Katrineholm, hon ställde upp i tre val – förlorade samtliga.


(Valreflektion nr 1.)

I Katrineholm, Sörmland var det en person som blev sitt partis verkliga sänke. Ett totalt misslyckande svarade folkpartiets Ewa Callhammmar för, trots att hon bedrev en rätt påkostad valkampanj, delvis bekostade av henne själv men också bekostad av partiet.

Såhär gick det i de tre val som Callhammar deltog i:

I kommunalvalet stod hon på första plats – partiet gick tillbaka 4.9%, dvs - 853 röster. Fp förlorade också två mandat och Callhammar kommer också att förlora posten som oppositionsråd till centerpartiets Inger Fredriksson, eftersom centern och KD har 6 mandat tillsammans och FP bara har 4.

I landstingsvalet fanns Callhammar på andra plats på Katrineholms-listan, dvs Andra valkretsen. För Folkpartiet i sin helhet - inom landstinget - sjönk antalet röster med 2,8%. Nu fick fp 4,6% av rösterna. Blomster och Callhammar – andra valkretsen – gick ner från 9.07% till 5,5 %, dvs 3,57%, vilket är 0,7% högre än för fp totalt i detta val, dvs andra valkretsen gick riktigt dåligt för fp.

Totalt förlorade folkpartiets två mandat, bl a det som man hade i Andra valkretsen där Blomster och Callhammar fanns. Därmed får ingen av de två plats i det kommande landstingsfullmäktige och några andra betydelsefulla poster är inte att räkna med för.

Callhammar var första namn också på riksdagslistan och där lyckades FP listan endast få 4.3% av rösterna, 2,3 % minus, en nedgång i antal röster från 11 070 röster 2010 till 7561 röster 2014. 

Sannolikt har andre namnet på listan Stefan Käll fått ett tämligen stort antal personröster, så de röster som blev för fp kan mycket väl vara till förmån för Stefan Käll. Ytterst anmärkningsvärt är också att folkpartiet förlorade sitt enda riksdagsmandat i länet, det mandat som under åren 2002-2012 innehades av Liselott Hagberg, f d talman och numera landshövding i Sörmland. Det ansågs vara ett säkert fp-mandat.

Centerpartiet som också förlorade sitt enda mandat hade fått 9 572 röster mot folkpartiets 7 561 röster, varför sannolikheten att ett s k utjämningsmandat knappast går till fp.

Sammantaget kan noteras att folkpartiet – där Ewa Callhammar i kommun och riksdagsvalet var första namn och i landstinget var hon andra namn – förlorade stort i alla tre valen. För folkpartiet var nedgången 1,7% i riksdagsvalet.

I kommunvalet var nedgången – 4.9%, i landstingsvalet – 3.57% och i riksdagsvalet 2,3%
Se vidare på KatrineholmsKuriren. (Mitt inlägg skrevs före KK´s)
söndag 27 april 2014

"Toxicity of DXP (Darvon & Darvocet) could occur at dosages as low as twice the therapeutic level"

A short time after the introduction on the market, evidence of high DXO- toxicity began to be reported (Cann and Verhulst, 1960, Hyatt, 1962, Qureshi, 1964, McCarty and Keenan, 1964). It was found that intoxication causing death could occur at dosages as low as twice the therapeutic level (Young and Lawson, 1980, Obafunwa, 1994) and that the acute overdosage produced a pattern of clinical signs very similar to those of morphine poisoning (Young, 1983). 

Further, it was discovered that all the central nervous system effects are markedly potentiated by other central depressants such as alcohol or besodiazepines. If DXP is taken together with alcohol, even doses within the therapeutic range can be lethal (Lund and Nielsen, 1972, Christensen, 1977, Whittington, 1984). DXP and its metabolite, norpropoxyphene, also prolong atrioventricular conduction and slow the heart rate (Inturrisi et al,. 1982)

In fatal DXP poisonings deaths characteristically occurs rapidly, as little as one hour after ingestion of the drug and usually before hospital treatment can be initiated. The rapid absorption of DXP from the gastrointestinal tract may explain why cardiorespiratory arrest can occur as soon as 15 minutes after ingestion of an overdose (Young, 1983, Whittington, 1984).

During the last three decades - (This text was written year 2000) - an overwhelming number of reports of DXP poisoning have been published worldwide.

(Sturner and Garriot, 1973, Simonsen and Pedersen, 1975, 1976, Hudson et al., 1977, Carson and Carson, 1977, Wetli and Bednarczyk, 1980, Oliver et al., 1980, Jöldal and Halvorsen, 1982, Young, 1983, Osselton et al., 1984, Meredith and Vale, 1984, Buckley and Vale, 1984, Whittington, 1984, Shou 1986, Lawson and Northrigde, 1987, Segest, 1987, Melsen and Schurizek, 1987, Shou, 1987; Kaa and Dalgaard, 1987, Raune el al., 1989, Theilade, 1989, Kaa and Dalgaard, 1989, Ott et al., 1994)

Excerpts from “Studies on Dextropropoxyphene With Special Reference to Dependence Among Chronic Pain Patients, Classification of the Manner of Death in Fatal Poisonings, and Characteristics of the Fatal Poisoning Victims” by Birgitta Jonasson. Acta Universitatis Upsalienses, Uppsala 2000.


If the whole reference list is desired, please notify me

This is why Darvon & Darvocet are such dangerous and fatal drugs

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Dextropropoxyphene (DXP)

DXP is rapidly absorbed after oral administration and the peak plasma levels are usually attained within one hour of a single dose. However, since DXP undergoes marked first-pass biotransformation, only a small proportion of the absorbed dose enters the circulation in unchanged form. The remainder of the drug is metabolized by intestinal and hepatic enzymes during absorption, under-going demethylation to norpropoxyphene.

Hence, following repeated administration of DXP the norpropoxyphene plasma concentration rises, and it is eliminated more slowly than the parent drug, the plasma concentration of norpropoxyphene becomes considerable higher than of DXP. (Wolen et al., 1971, Wagner et al., 1972, McMahon et al., 1974, Verebely and Inturrisi, 1974, Welling et al., 1976, Musa and Lyons, 1976, Gram et al., 1979, Gibson et al., 1980, Inturrisi et al., 1982, Young 1983, Lawsson and Northrigde, 1987.)

It has been found to alcohol reduces the first-pass biotransformation of DXP, so that the availability of the administered dose may enhanced by 25-50% (Oguma and Levy, 1981, Girre et al., 1991.)

If the whole reference list is desired, please notify me

Excerpts from “Studies on Dextropropoxyphene With Special Reference to Dependence Among Chronic Pain Patients, Classification of the Manner of Death in Fatal Poisonings, and Characteristics of the Fatal Poisoning Victims” by Birgitta Jonasson. Acta Universitatis Upsalienses, Uppsala 2000.
--------------------------------------------------------------

lördag 19 april 2014

FDA: No more sales for 50 Propoxyphene brands

FDA: No more sales for 50 Propoxyphene brands in the United States and

Propoxyphene Drug Product Applications for Which FDA Proposes To Withdraw Approval

Application No.DrugApplicant or holder
ANDA 083544Kesso-Gesic (propoxyphene hydrochloride (HCl)) Capsules, 65 milligrams (mg)MK Laboratories Inc., 424 Grasmere Ave., Fairfield, CT 06430.
ANDA 084551Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgWhiteworth Towne Paulsen Inc.
ANDA 084553Compound 65 (aspirin, caffeine, and propoxyphene HCl) Capsules, 389 mg/32.4 mg/65 mgAlra Labs, 3850 Clearview Ct., Gurnee, IL 60031.

Propoxyphene Drug Products for Which Application Holders Requested Withdrawal of Approval


Application No.DrugApplicant or holder
NDA 010996Darvon Compound (aspirin, caffeine, and propoxyphene HCl) Capsules, 389 milligrams (mg)/32.4 mg/32 mgDarvon Compound-65 (aspirin, caffeine, and propoxyphene HCl) Capsules, 389 mg/32.4 mg/65 mgDarvon with ASA (aspirin and propoxyphene HCl) Capsules, 325 mg/65 mgXanodyne Pharmaceuticals, Inc., One Riverfront Pl., Newport, KY 41071.
NDA 010997Darvon (propoxyphene HCl) Capsules, 32 mg and 65 mgDo.
NDA 016829Darvon-N with ASA (aspirin and propoxyphene napsylate) Capsules, 325 mg/100 mgAAIPharma Inc., 2320 Scientific Park Dr., Wilmington, NC 28405.
NDA 016844Darvocet (acetaminophen and propoxyphene HCl) Tablets, 325 mg/32.5 mgDo.
NDA 016861Darvon-N (propoxyphene napsylate) Suspension, 50 mg/5 millilitersDo.
NDA 016862Darvon-N (propoxyphene napsylate) Tablets, 100 mgDo.
NDA 016863Darvon-N with ASA (aspirin and propoxyphene napsylate) Tablets, 325 mg/100 mgDo.
NDA 017122Darvocet-N 50 (acetaminophen and propoxyphene napsylate) Tablets, 325 mg/50 mgDarvocet-N 100 (acetaminophen and propoxyphene napsylate) Tablets, 650 mg/100 mgXanodyne Pharmaceuticals, Inc.
ANDA 040139Acetaminophen and Propoxyphene HCl Tablets, 650 mg/65 mgWatson Laboratories, Inc., 400 Interpace Pkwy., Parsippany, NJ 07054.
ANDA 040507Acetaminophen and Propoxyphene HCl Tablets, 650 mg/65 mgVintage Pharmaceuticals, 150 Vintage Dr., Huntsville, AL 35811.
ANDA 040569Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgMylan Pharmaceuticals, 781 Chestnut Ridge Rd., Morgantown, WV 26505.
ANDA 040908Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgVintage Pharmaceuticals.
ANDA 070115Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 325 mg/50 mgMutual Pharmaceutical Co., Inc., 1100 Orthodox St., Philadelphia, PA 19124.
ANDA 070116Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgDo.
ANDA 070145Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgMylan Pharmaceuticals.
ANDA 070146Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgIVAX Pharmaceuticals,Subsidiary of Teva Pharmaceuticals USA, 400 Chestnut Ridge Rd., Woodcliff Lake, NJ 07677.
ANDA 070443Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgSandoz Inc., 2555 W. Midway Blvd., Broomfield, CO 80038.
ANDA 070615Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgMutual Pharmaceutical Co., Inc.
ANDA 070771Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgDo.
ANDA 070775Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgDo.
ANDA 070910Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgActavis Elizabeth LLC, 200 Elmora Ave., Elizabeth, NJ 07202.
ANDA 072195Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgMylan Pharmaceuticals.
ANDA 074119Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgTeva Pharmaceuticals, 1090 Horsham Rd., North Wales, PA 19454.
ANDA 074843Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 325 mg/50 mg and 650 mg/100 mgVintage Pharmaceuticals.
ANDA 075738Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgMallinckrodt Inc., 675 McDonnell Blvd., Hazelwood, MO 63042.
ANDA 076429Darvocet A500 (acetaminophen and propoxyphene napsylate) Tablets, 500 mg/100 mgXanodyne Pharmaceuticals, Inc.
ANDA 076609Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 650 mg/100 mgWatson Laboratories, Inc., 4955 Orange Dr., Fort Lauderdale, FL 33314.
ANDA 076743Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 325 mg/100 mgCornerstone Therapeutics Inc., 1255 Crescent Green Dr., Cary, NC 27518.
ANDA 076750Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 500 mg/100 mgDo.
ANDA 077196Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 500 mg/100 mgWatson Laboratories, Inc.
ANDA 077677Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets, 325 mg/50 mg and 650 mg/100 mgWockhardt USA LLC, 20 Waterview Blvd., Parsippany, NJ 07054.
ANDA 077821Acetaminophen and Propoxyphene Napsylate Tablets 650 mg/100 mgMirror Pharmaceuticals LLC, 140 New Dutch Ln., Fairfield, NJ 07004.
ANDA 080044Aspirin, Caffeine, and Propoxyphene HCl Capsules, 389 mg/32.4 mg/65 mgSandoz, Inc., 4700 Sandoz Dr., Wilson, NC 27893.
ANDA 080269Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgPar Pharmaceuticals, Inc., 1 Ram Ridge Rd., Spring Valley, NJ 10977.
ANDA 080530Dolene (propoxyphene HCl) Capsules, 65 mgHeritage Pharmaceuticals Inc., 105 Fieldcrest Ave., Edison, NJ 08837.
ANDA 080783Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgValeant Pharmaceuticals North America LLC, 700 Route 202/206 North, Bridgewater, NJ 08807.
ANDA 083101Aspirin, Caffeine, and Propoxyphene HCl Capsules, 389 mg/32.4 mg/65 mgSandoz, Inc., 2555 W. Midway Blvd., Broomfield, CO 80038.
ANDA 083113Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgPrivate Formulations Inc.
ANDA 083125Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgSandoz, Inc.
ANDA 083185Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgNexgen Pharma, Inc., 17802 Gillette Ave., Irvine, CA 92614.
ANDA 083186Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgMutual Pharmaceutical Co. Inc.
ANDA 083464Propoxyphene HCl Capsules, 32 mgPrivate Formulations Inc.
ANDA 083501Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgWest-Ward Pharmaceutical Corp., 435 Industrial Way West, Eatontown, NJ 07724.
ANDA 083528Propoxyphene HCl Capsules, 32 mgMylan Pharmaceuticals, 781 Chestnut Ridge Rd., Morgantown, WV 26505.
ANDA 083688Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgSandoz Inc., 506 Carnegie Center, Princeton, NJ 08540.
ANDA 083689Acetaminophen and Propoxyphene HCl Tablets, 325 mg/32 mgMylan Pharmaceuticals.
ANDA 083870Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgSandoz, Inc.
ANDA 083978Acetaminophen and Propoxyphene HCl Tablets, 650 mg/65 mgMylan Pharmaceuticals.
ANDA 084014Propoxyphene HCl Capsules, 32 mgSandoz, Inc., 4700 Sandoz Dr., Wilson, NC 27893.
ANDA 084999Wygesic (acetaminophen and propoxyphene HCl) Tablets, 650 mg/65 mgCaraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd., 1150 Elijah McCoy Dr., Detroit, MI 48202.
ANDA 086495Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgSandoz, Inc.
ANDA 088615Propoxyphene HCl Capsules, 65 mgTeva Pharmaceuticals.
ANDA 089025Aspirin, Caffeine, and Propoxyphene HCl Capsules, 389 mg/32.4 mg/65 mgDo.
ANDA 089959Acetaminophen and Propoxyphene HCl Tablets, 650 mg/65 mg

söndag 13 april 2014

Jag hade en gång en båt – del 1. ( Infört i Upsala Nya Tidning 11 sept 1991)Alla har vi våra drömmar. En del älskar ridning i så hög grad att de skaffar sig en häst. Andra drömmer om att bli storpianister, likt Robert nånting.

Och så finns det en relativt stor grupp som inget högre önskar än att skaffa sig en segelbåt och ge sig ut på de blå böljorna. Och här kommer jag in i bilden. När jag skall återkalla de känslor som jag har upplevt tack vare/på grund av min ägandes båt, är det som om hela kroppen gungar. Jag känner de vida havens vågor i mig.

När det hela egentligen började kan jag inte minnas. Ingen i min familj har seglat. Jag är uppvuxen i inlandet och där såg vi mera fjäll än vatten, men nånstans såddes ett frö till seglare i mig, trodde jag i alla fall
.
Tillfället gav mig tillfälle

Man brukar ju säga att det är tillfället som gör tjuven, men för mig var det mera tillfället som gav mig tillfället. Jag fick en möjlighet att införskaffa en segelbåt, en träskuta, cirka sju meter lång, och vacker som en vårlik sommardag.

Denna grandiosa skapelse var ett vackert hantverk.  Men nu var ju fanskapet av trä. Vacker och genialt och allt sådant – men det är också väldigt mycket jobb med en sådan båt.

Vissa människor är duktiga på vissa saker, medan andra har större anlag för annat. Jag har inga större anlag för att göra segelbåtar i segeldugligt skick, det är bara att konstatera.
Drömbåten var upplagd på en parkeringsplats (för bilar) vid en av stadens marinor. Den stod där och våndades. Jag visste ju att saker och ting skulle göras med båten. Den skulle bl a fernissas, men innan dess var det en hel del annat jobb som borde uträttas.

Träbåtar har för vana att torka ihop. Om inte förr så märker man det när skeppet skall i sitt rätte element, dvs vattnet. Men man skall ju inte ta ut alla olyckor på en gång.

En av mina hjälpare i nöden var en fotograf vid en stor tidning i en av våra universitetsstäder. Han är stillsamt bullrig och har bokstavligt talat seglat förr, vilket alltså jag inte hade.

Fotografen hette Pettson

Fotografen hette inte Rolf, Pelle, Staffan eller Bengt, utan något helt annat. Vi kan kalla honom Pettson
.
Det var  också så att rätt många människor hade lagt märke till min båt, denna på land så vackra segelskapelse och de flesta hade synpunkter på vad jag skulle göra med båten. Den synpunkt som återkom oftast var att jag skulle se till att få båten i sjön, och det ligger ju nånting i det tänkte jag.

Jag hade skaffat ett och annat att läsa om båtar, och det står entydigt i sådana skrifter – att båtar skall vara i vatten – vilket ju föreföll ganska rimligt.

Men min båt stod på land, på nån slags träställning - på en parkeringsplats för bilar - och däromkring stod ofta människor och beskådade Ariadne, som var båtens namn, för övrigt ett gammalt historisk namn. Jag hade naturligtvis tänkt döpa den till något litterärt exempelvis Nordea – också ett historiskt namn.

Detta berättade jag för an gammal sjöman – han hade skepparmössa och vi hade träffats på bussen från marinan. Han hade varit med förr. Tre segelbåtar hade han haft och tre hjärtinfarkter – vad nu det skulle ha med varandra att göra, tänkte jag men nånstans förstod jag att detta med segelbåt kunde vara en kamp på liv och död.

Den gamle sjömannen, som nu var pensionär och främst fick ägna sig åt bryggsegling – där fick jag lära mig ett nytt ord – viskade förtroendefullt till mig att han gärna vill hjälpa mig med båten. Men jag fick lova att inte berätta om detta för han läkare. Denne läkare hade efter tredje infarkten avrått honom från att segla, eller ens vistas i närheten av en segelbåt.

Många infarkter

-         - Men har i alla fall en lite motorbåt avslöjade den gamla kaptenen, för det ville han vara.

Det lät ändå rätt oroväckande . Jag ville ju inte ha en gammal skeppares liv på mina seglarhänder.  För om han hade haft tre infarkter så kanske han kunde få en till om han arbetade med min båt.

Men då dök gamle vännen, Pettson upp och han kände bl a till mina opraktiska sidor och han förklarade på sitt lite speciella sätt att han gärna ville hjälpa mig.

Och nu var det som att makterna började gripa in. Plötsligt fick vi en mera avlägsen plats där vi, dvs Pettson och jag, kunde jobba med båten utan att ha en massa åskådare hela tiden.Ulf Jonasson, (forts)