tisdag 22 november 2011

Till Riksåklagaren (RÅ)

Detta är en inlaga till RÅ att denne må undersöka möjligheterna för Högsta Domstolen att bevilja resning till men för f d pastor Helge Fossmo, Knutby vad gäller de tidigare frikännande domarna i såväl tingrätt som hovrätt under 2004 - (30 juli och 12 nov 2004) - gällande åtalet om mord på sin första hustru Heléne Fossmo.

Gärningsbeskrivningen vid de båda rättegångarna var:

-        Helge Fossmo har den 18 dec 1999 i Knutby, Uppsala kommun, berövat sin hustru Heléne Fossmo livet, genom att med våld tillfoga henne brott på skallbenet med åtföljande blödningar i anslutning till hjärnhinnorna och hjärnan.

Uppsala tingsrätt och Svea Hovrätt frikände alltså Helge Fossmo från att ha mördat sin hustru Helén Fossmo den 18 dec 1999. Tingsrätten skrev bl a:

-        Vid en samlad bedömning kan det inte anses bortom rimligt tvivel styrkt att Helge Fossmo på så sätt som åklagaren påstått dödat Heléne Fossmo. Åtalet skall därför i denna del ogillas.

I skrivningen till sin dom påtalar tingsrätten gång på gång sin tveksamhet till mycket av Helge Fossmos agerande. Ord/meningar som lyder:

-        ”det märkliga” – ”mycket besvärande omständigheter” - ”högst anmärkningsvärt” – ”förvånande” – ”svårförklarligt” – ”är likaså anmärkningsvärt” – ”lika anmärkningsvärt är hans åtgärd att manipulera obduktionsutlåtandet”

Detta skvallrar om stor tveksamhet hos domstolen om skuldfrågan.

Möjligheten till resning till men för en tidigare frikänd kan föreslås av Riksåklagaren om synnerligen starka skäl föreligger vid ett senare tillfälle - som nu i november 2011 - i förhållande till den tidpunkten för både själva dödsfallet – dec 1999 - och den två rättegångarna 2004 – se ovan)

Jag anser att sådana synnerliga skäl numera föreligger.

Bakgrund:

När Helené Fossmo avled den 18 december 1999 hade hon en koncentration på 2,0 μg/g - microgram/gram - av den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) i blodet - s k lårblod. Den terapeutiska dosen, dvs den dos som det är normalt att en patient befinner sig inom vid värk, är 0,05 – 0,75 μg/g. Uppskattningsvis kan man betrakta den blodkoncentration som Helene´ Fossmo hade i kroppen vid dödsfallet kunde uppskattas till 6 – 8 gånger den normala.

Både 1999 och 2004 ansågs den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) vara ett närmast ofarligt läkemedel. Substansen har en lång historia, det ”uppfanns” 1953 i USA och kom ut på den amerikanska marknaden 1957. Till Sverige kom läkemedlet i början av 1960-talet

Rättsläkaren vid obduktionen 1999 vid rättsläkarstationen i Uppsala konstaterade i obduktionsprotokollet att inga tablettrester fanns i Helené Fossmos magsäck, vilket är mycket förvånande, närmast uteslutet att så kan vara om tabletterna tagits in normalt, dvs via munnen. Tänkbara intag kan vara vaginalt, rektalt eller via spruta.

I obduktionsprotokollet stod också att den dos som fanns i blodet var ”toxisk”, dvs giftig.
Redan under den rättsmedicinska undersökningen gick alltså dessa två ovan nämnda händelser helt fel, därmed tog både den fortsatta rättsmedicinska obduktionen och de följande rättegångarna helt andra vägar än vad som kunnat bli fallet om rättsläkaren tydligt informerat åklagare att den mätta blodkoncentrationen varit dödlig, man använde alltså ordet toxisk (i ställe för giftig), vilket inte lär ha förståtts av polisen.

Misstag nummer två var - som nämnts - att inte rättsläkaren informerade polisen om att det inte fanns några tablettrester i Helené Fossmo kropp, en uppenbar kommunikationsbrist från rättsläkarens sida, inte alls ovanlig i de akademiska sammanhangen.

Sju olika preparat med DXP

I december 1999 fanns sju olika preparat som innehöll den smärtstillande substansen Dextropropoxifen i Sverige. 

Rena preparat – som innehöll endast DXP - var:
-        Dexofen, Doloxene och Dolotard
samt s k blandpreprat - som innehöll både DXP och en eller flera andra substanser - var:
-        Distalgesic, Dexodon, Doleron och Paraflex Comp.

Det vanligaste preparatet var Distalgesic som innehöll 32,5 mg DXP samt 325 mg Paracetamol – som finns i vanliga Alvedon.

Denna läkemedelsgrupp - tabletter som innehöll Dextropropoxifen - var mycket populär i Sverige sedan mitten av 60-talet, medlet skrevs ut stora mängder till många människor. Läkemedlet rekommenderas till personer som hade medelsvår - svår smärta, dvs det fanns både svagare medicin och starkare.

De flesta läkare och allmänheten ansåg preparatet vara mer eller mindre ofarlig, inte minst genom mångåriga reklamkampanjer av främst ett av de läkemedelbolag som både tillverkade och sålde preparatet, det amerikanska företaget Eli Lilly, ett av världens då 10-12 största läkemedelsföretag.

Under tiden för rättegångarna – våren 2004 – var de första restriktionerna införda, nämligen att f o m 15 juni 2001 måste förskrivande läkare använda speciella blanketter vid förskrivning.  Detta förde med sig att tablettförskrivningen minskade med ca 60% på något år, och att antalet dödsfall förorsakade av DXP också minskade kraftigt. Se vår rapport ”Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter” utgiven av Ulf och Birgitta Jonasson i samarbete med Rättsmedicinalverket år 1999. Den 15 juni 2004 gav vi ut en uppföljande rapport ”Restriktioner i förskrivning av dextropropoxfein (DXP) – effekter på försäljning och förgiftning”. http://bit.ly/sTdVUY

Den rapporten skrev vi på uppdrag av Rättsmedicinalverket, Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket samt Giftinformationscentralen.

År 2003 var vi - Birgitta Jonasson och undertecknad - i EU parlamentet i Bryssel där vår forskning togs upp av EU-parlamentariker Marit Paulsen.

År 2005 förbjöds blandpreparaten i Sverige, dvs  Distalgesic, Dexodon, Doleron och Paraflex Comp, och även Dolotard – ett rent preparat - togs bort från marknaden p g a den mycket negativa publicitet om DXP som hade förekommit under några år. Kvar fanns nu bara Dexofen och Doloxene.

År 2006 förbjöd den engelska läkemedelsmyndigheten läkemedlet, man fasade ut preparatet under två års tid.

I jun 2009 beslöt EU´s läkemedelskommitté att den smärtstillande substansen DXP skulle fasas ut i alla de EU-länder som fortfarande sålde läkemedlet. Sista mars 2011 var den absolut sista dagen man kunde få ett DXP-preparat  i Sverige. Idag finns ingen försäljning av DXP i något av EU´s 27 medlemsländer.

Och slutligen - den 19 november 2010 - stoppade den amerikanske läkemedelsmyndigheten FDA all försäljning av DXP – med omedelbar verkan. En ny amerikansk rapport visade då att även när DXP användes på ett normalt - dvs att den terapeutiska dosen låg mellan 0,05 – 0,75 ug/g – kunde de personer som tog läkemedlet drabbas av både hjärtinfarkt, stroke eller andra livshotande tillstånd - förutom dödsfall som vi konstaterat i våra vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar.
Efter USA´s stopp har ett 15 tal ytterligare länder världen över förbjudit all försäljning av den aktuella medicinen, bl a Kina och Kanada.

Nu – i november 2011 - betraktas den smärtstillande substansen Dextropropoxifen som ett av de farligaste läkemedlen i hela världen. Efter att funnit på marknaden sedan 1957 är det numera alltså stoppat i många länder, bl a hela EU, samt USA plus ytterligare ett stort antal länder. Preparatets marknad har nu minskat med mer än 2 miljarder människor inom loppet av några få år.

Hundratals stämningar i USA

Inte oväntat har hundratals stämningar lämnats in till den federala domstolen i staten Kentucky. http://bit.ly/nhk0k4 . Vissa advokater uppskattar att upp till 8 000 stämningar kan komma till domstolen. Uppskattningar att de sammantagna skadestånden kan överträffa vad som utdömdes då ett annat smärtstillande preparat stoppades – VIOXX - som blev utsatt för omfattande stämningar för några år sedan. Då uppgick skadestånden till nära fem miljarder dollar - $ 5 000 000 000. Ett flertal experter uppskattar att de sammanlagda skadestånden för de många DXP offren i USA kan komma att bli en högre siffra än vid VIOXX- rättegångarna.

 Vi kan också nämna ett av de viktigaste resultaten vi kommit fram till under de 18 år som vi forskat på DXP var att under de av oss undersökta åren 1992-1999 förgiftades 200 personer till döds i Sverige varje år. Konsumtionen i USA har under de ovan nämnda åren varit 40-50 gånger större än i Sverige, bara tanken på hur många årliga dödsfall som kan ha förekommit i USA är svindlande, än mer ohyggligt kan det bli om man tänker sig en väldigt hög konsumtion under mer än 50 år i USA och i världen i övrigt.

Sammanfattning.

Om Helené Fossmo hade avlidit i dag hade både blodprov och icke-förekomsten av DXP i magsäcken ABSOLUT uppmärksammats då detta preparat numera alltså klassas som ett av de farligaste i hela världen. Hela rättegången hade då fått ett helt annat förlopp när DXPs farlighet hade uppmärksammats redan från början och fokus hade kunnat läggas på detta faktum i stället för hur döden hade uppkommit för Heléne Fossmo. De två kemiska – och rättskemiska experterna och professorerna Rune Dahlqvist i Umeå och Johan Ahler i Linköping hade med största sannolikhet fått framträda personligen vid rättegångarna. Vid rättegångarna 2004 förekom vittnesmål av de två endast via brev från var och en av dem, och sådant gör inte så stort intryck.

Uppmaning till RÅ

Jag uppmanar härmed Riksåklagaren att beakta dessa nya, ytterst allvarliga förändringar som inträffat sedan Helene´Fossmo avlidit 1999 och till idag och att detta kan bidra till en resning till men för Helge Fossmo angående det åtal som han frikändes ifrån – dvs  åtalet för mord på sin första hustru Helené Fossmo.

Att återuppta förundersökningen skulle alltså kunna fokusera på den smärtstillande substansen DXP, vilket många - såväl juridiska som medicinska experter - föreslog redan under rättegångarna under 2004.

Vid återupptagandet av förundersökningen borde speciellt intresse också läggas vid följande händelser:
1.      Heléne Fossmo avled lördagsskvällen 18 dec 1999. Enligt uppgift företogs ingen teknisk undersökning av platsen där hon anträffades död förrän tisdagseftermiddagen. Då var hela badrummet städat och alla spår var borta, vilket gjorde att polisen kom fel redan från början.


2.     Vid obduktionen av Heléne Fossmo den 21 dec 1999 framkom att det inte fanns några tablettrester i hennes magsäck, vilket är synnerligen ovanligt då dosen DXP som återfanns i blodet var hög, 2 µg/g blod, 6-8ggr den normala dosen.( Den 20 okt 1999 fick Helge Fossmo utskrivet 100 tabletter  Dexofen 100 mg – som var ett av de då sju förekommande läkemedlen innehållande DXP)

3.      Den aktuelle rättsläkaren noterade i obduktionsprotokollet att dosen varit ”toxisk” och att inga tablettrester återfanns i magsäcken. Dessa två nyckelbegrepp återfanns i en löpande text, och det är inte lätt för en ovan läsare av ett obduktionsprotokoll att upptäcka och förstå innebörden av begreppen. Det borde ha varit rimligt, ja NÖDVÄNDIGT att detta hade kommit fram redan 1999 och inte – som det nu blev – 2004. Om så hade skett kan det vara mycket möjligt att hela utredningen 1999 hade kunnat ge ett helt annat utslag.

4.      Vid den första rättegången i tingsrätten framkom att Helge Fossmo och Åsa Waldau tillsammans hade täckt över den rad där det stod att dextropropoxifen återfunnits i Helénes blod, när Helénes föräldrar Inger och Ingvar Johansson ville se dödsorsaksintyget.

5.      När de två åklagarna Elin Blank och Anne Sjöholm inte fick gehör för sin gärningsbeskrivning i tingsrätten hade det varit rimligt att de ändrat denna gärningsbeskrivning till förhandlingarna i hovrätten, vilket alltså inte skedde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenser:

Restriktioner vad gäller den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP)

Skärpning av förskrivningsreglerna för läkemedel innehållande dextropropoxifen. Nu införs krav på särskild receptblankett (15 maj 2001) http://bit.ly/rtqvBc

Fasta kombinationer av smärtstillande läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005 (20 maj 2005) http://bit.ly/pai9te

 

European Medicines Agency recommends withdrawal of dextropropoxyphene-containing medicines (26 juni 2009)  http://bit.ly/q09W69

 

DXP dras bort från marknaden i Sverige (15 febr 2010) http://bit.ly/rr2U6k

 

DXP bort från hela EU (28 mars 2011) http://bit.ly/qR5IOI

DXP bort från USA som varit den dominerande konsumenten under många år, http://bit.ly/u3ljiL

Även i Kina har substansen förbjudits http://bit.ly/rWsmUQ

Marit Paulsson tar upp DXP-frågan i EU- parlamentet http://bit.ly/saZz4y

Vårt CV visar ytterligare viktiga händelser vad gäller DXP http://bit.ly/n3mF9G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med vänliga hälsningar
Ulf Jonasson, Doktor i folkhälsovetenskap och journalist
Björkvik den 16 november 2011
---------------------------------------------
Ulf Jonasson
Doctor in Public Health (DrPH) and Journalist
Lövdalsvägen 5, SE-640 20 Björkvik, Sweden
Phone:+46(0)155 714 55 Cellphone:+46(0)730 23 26 00

http://ulfjonasson.nforced.com/

------------------------------------

tisdag 25 oktober 2011

Mail från President Barack Obama


  • Thank You for Your Message‏

The White House, Washington

October 24, 2011


Dear Friend:

Thank you for writing.  I have heard from many Americans whose lives have been affected by a wide range of health conditions and diseases.  Whether they are common, preventable ailments or rare, life-threatening illnesses, we must do more to find cures and improve treatments for patients.  

I have always been a strong supporter of medical research that saves lives, relieves suffering, and improves the quality of life for those afflicted.  Medical miracles do not happen by accident.  They often result from painstaking and costly research, as well as years of trial and error.  From the sequencing of the human genome to life-saving vaccines and pioneering cancer treatment, Federally-funded research has led to scientific progress and improved health care for countless Americans.  

My Administration has already begun the work of advancing medical research.  The American Recovery and Reinvestment Act made $8.2 billion available to the National Institutes of Health for scientific research grants.  This money will help fund an array of research projects in labs and hospitals across the country.  I also lifted the ban on Federal funding for embryonic stem cell research, which has the unique potential to help us better understand—and possibly cure—some of the most devastating diseases and conditions.  To explore the steps my Administration is taking, please visit:  www.nih.gov or www.cancer.gov.  

This work is essential not only for our health and well-being, but also for the progress of all humanity.  Together, we can ensure America continues to lead the world in medical research and scientific discovery.  Thank you, again, for writing.

Sincerely,

Barack Obama

Visit WhiteHouse.gov

måndag 1 augusti 2011

CV - Ulf and Birgitta Jonasson, 2011

 Curriculum Vitae

Birgitta Jonasson, Ph.D. and Ulf Jonasson, Ph.D.
Jonasson & Jonasson HB
Lövdalsvägen 5                                                     
640 20 Björkvik                                                                                                                                                                  
Sweden
Phone: +4615571455, +46768028090 +46730232600Education of Birgitta Jonasson (BJ):
Ph.D. The Department of Forensic Medicine, Uppsala University, Sweden. 2000
Diploma in Psychotherapy, Department of Psychology, Uppsala University, Sweden. 1983
Master of Science in psychology, Department of Psychology, Uppsala University, Sweden. 1975
Master of Arts. Faculty of Social Sciences, Uppsala University, Sweden. 1972


Certifications and licensing of BJ:
Board Certified Specialist in Clinical Psychology. 1995           
Certified Supervisor in psychotherapy. 1986
Licensed Psychotherapist. 1985
Licensed Psychologist. 1978

Education of Ulf Jonasson (UJ):
Dr in Public Health. The Nordic School of Public Health, NHV. 2001
B.S. Uppsala University, Sweden. 1997
College of Journalism, Stockholm, Sweden. 1988 
College of Journalism, Gothenburg, Sweden. 1969-1971

Memberships and engagements of UJ.

Offices as a Local Politician in Uppsala 2002-2005 and in Katrineholm 2005-2008, and 2011-

Member of the National Press Club Organization since 2002.

Earlier member of The Swedish Union of Journalists (before retirement)


Research Area for BJ and UJ:

Prevalence of dependence of prescribed drugs among certain categories, such as persons on sick leave, and in normal population.

Fatalities due to use or misuse of prescribed drugs, especially dextropropoxyphene (DXP)

Early detection of alcohol problems and/or dependence/misuse of prescribed drugs among patients visiting Public Health or Primary Care.

Assessment and diagnostic of dependence and misuse of alcohol/prescribed drugs.  

Professional experience of BJ:

Got retired from the National Insurance Board in 2007 and is since then busy in the own company (Jonasson & Jonasson HB), primarily in assignments as Senior Adviser and in giving lectures.

Employment at the National Social Insurance Board, Department of Research, Evaluation and Statistics as a Senior Researcher in 2001.

Started a Company, Jonasson & Jonasson HB, in 1991 together with Ulf Jonasson, with focus on Education and Research within the alcohol- and drug area. This company is still run.

During the years 1973-2001 she ran a Private Psychologist Practice as a Psychotherapist, Supervisor, and Head Consultant).

Professional experience of UJ:

Since 2001 he has been engaged in extensive information activities and lobbying to influence rules and regulations, when it comes to the prescription of DXP in Sweden as well as internationally. The goal has been a complete withdrawal of DXP from the world market.

Since 1991 he is active in the own company, Jonasson & Jonasson HB, within the area of education, research, and journalism.

Freelance journalist 1971-1991.

Books and reports of BJ and/or UJ:

Jonasson U, Jonasson B. Beroendeskapande läkemedel – ett folkhälsoproblem som ökar. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport nr A2006:05

Jonasson B, Jonasson U. Restriktioner i förskrivningen av Dextropropoxifen (DXP) – effekter av försäljning och förgiftning. Läkemedelsverkets och Rättsmedicinalverkets hemsidor (svensk respektive engelsk version). Uppsala 2004

Jonasson U, Jonasson B. Restrictions on the prescribing of dextropropoxyphene (DXP) – effects on sales and cases of fatal poisoning. Report written on behalf of Rättsmedicinalverket
(National Board of Forensic Medicine) and Läkemedelsverket (Medical Products Agency) in co-operation with Riksförsäkringsverket (National Social Insurance Board) and  Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre)

Jonasson B. Sjukskrivna och vanebildande läkemedel. Användning och beroende av centralt verkande smärtstillande, sömn- och lugnande medel bland sjukskrivna. RFV Analyserar 2003:13. Riksförsäkringsverket, Stockholm 2003.

Jonasson B, Jonasson U. Känner du någon som dricker för mycket? Frågor och svar. SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, Apoteket AB, Stockholm 2002.

Eklund M, Jonasson B, Sundén A. Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete. RFV analyserar 2002:16. Riksförsäkringsverket, Stockholm

Jonasson B. Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa. RFV redovisar 2002:1, Riksförsäkringsverket 2002, Stockholm

Holmberg et al. Lugnande medel som oroar. Kapitel 3, 7 och 8. Rättsmedicinalverkets rapportserie 2002:1, Fritzes, Stockholm

Socialförsäkringsboken 2001. Kapitlet ”Kraftfullt åldrande – tänkbara scenarier. Riksförsäkringsverket 2001, Stockholm

Jonasson B, Jonasson U. Fatalities due to use or misuse of pain-killers containing dextropropoxyphene, RMV-rapport 2001:1

Jonasson B. Studies on dextropropoxyphene - with special reference to dependence among chronic pain patients, classification of the manner of death in fatal poisoning, and characteristics of the fatal poisoning victims. Dissertation from the Faculty of Medicine. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2000. ISBN 91-554-4729-5.

Jonasson U. Studier av bruket av dextropropoxifen ur ett folkhälsoperspektiv. Påverkan av ett regelverk. (Studies on the use of dextropropoxyphene from the aspect of public health. Influende on at regulatory framework). Dissertations for the degree of Doctor of Public Health. The Nordisc School och Public health. Gothenburg. Sweden, 2001. ISBN 91-694798-43-2

Jonasson U och B. Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter. Rättsmedicinalverkets rapportserie RMV- Rapport 1999:1, Fritzes, Stockholm. ISBN 91-38-31513-0.

Jonasson B and Jonasson U. Fatalities due to use or misuse of painkillers. The Natgional Board of Forensic Medicines in Sweden . RMV-Report 2001;1. ISBN 91-38-31848-2

Jonasson B, Leo-Andersson A. Tidig upptäckt av alkohol- och drogproblem. Brevskolans utbildningsförlag, Stockholm, 1995. Andra upplagan 1997.

Jonasson U. Droger som kan skapa beroende. Brevskolans utbildningsförlag, Stockholm, 1995

Jonasson B, Jonasson U. Alkoholrelaterad sjukvårdskonsumtion, tidig diagnostik och interventioner inom primär-vård och allmän sjukvård, PM, SBU, Stockholm, 1992.

Papers and abstracts:

Jonasson B, Saldeen T. Citalopram in fatal poisoning cases. Forensic Sci Int 2002;28:1-6.

Jonasson B. Dextropropoxifen - Beroende och ofrivilliga dödsfall orsakat av vanligt smärtstillande medel. Incitament 2000;6:543–548.

Jonasson U. Dextropropoxifen – ett skandinaviskt perspektiv. Incitament nr 7/2000;645-648.

 Jonasson B. Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa. RFV redovisar 2002:1, Riksförsäkringsverket 2002, Stockholm

Jonasson U, Jonasson B, Saldeen T, Thuen F. The prevalence of analgesics containing dextropropoxyphene or codeine in individuals suspected of driving under influence. Forensic Sci Int 2000;112:163-169.

Jonasson U, Jonasson B, Saldeen T. Middle-aged men - a risk category regarding fatal poisoning due to dextropropoxyphene and alcohol in combination. Prev Med 2000;31:103-6.

Jonasson B, Jonasson U, Saldeen T. Among fatal poisonings dextropropoxyphene predominates in younger people, antidepressants in the middle aged and sedatives in the elderly. J Forensic Sci  45 (2000) 7-10.

Jonasson U, Jonasson B, Saldeen T. Förekomst av dextropropoxifen bland drograttfyllerister, 1992-97. Poster vid Riksstämman för läkare, Älvsjö 1999.

Jonasson B. PM angående klassifikation av dödssätt vid självförvållad död, med särskild betoning på dödlig förgiftning. Rättsmedicinalverket, Stockholm, 1999.

Jonasson U, Jonasson B, Saldeen T. Correlation between prescription of various dextropropoxyphene preparations and their involvement in fatal poisonings. Forensic Sci Int 103 (1999) 125-132.

Jonasson B, Jonasson U, Saldeen T. Suicides may be over-reported and accidents under-reported among fatalities due to dextropropoxyphene. J Forensic Sci 44 (1999) 334-338.

Jonasson B, Jonasson U, Holmgren P, Saldeen T. Fatal poisoning where ethyl-morphine from antitussive medications contributed to death. Int J Legal Medicine 112 (1999) 299-302.

Jonasson B. Jonasson U, Saldeen T. The manner of death among fatalities where dextropropoxyphene caused or contributed to death. Forensic Sci Int 96 (1998) 181-187.

Jonasson U Jonasson B, Andersson E, Wickström L, T. Saldeen. Analgesic use disorders among orthopaedic and chronic pain patients at a rehabilitation clinic. Substance Use and Misuse 33 (1998) 1-11.

Jonasson U, Jonasson B, Holmgren P, Saldeen T. The prevalence of dextropropoxyphene in a Swedish autopsy material. Forensic Sci. Int 96 (1998) 135-142.

Jonasson U, Jonasson B, Saldeen T. Hög förekomst av dextropropoxifen i ett rättsmedicinskt material, Poster vid riksstämman för läkare, Älvsjö, 1997.

Jonasson U, Jonasson B., Saldeen T. Förekomst av alkohol, paracetamol och bensodiazepiner i ett rättsmedicinskt material, Poster vid riksstämman för läkare, Älvsjö, 1997.

Jonasson B, Jonasson U, Ekselius L, von Knorring L. The feasibility of a new intake routine to assess substance use disorders by means of a structured interview. General Hospital Psychiatry 19 (1997) 36-41.

Jonasson U, Jonasson B, Kartläggning av alkohol- drogmissbruk hos patienter vårdade på ortopedavdelning med diagnosinstrumentet ADDIS. Poster vid riksstämman för läkare, Älvsjö, 1994.

Jonasson B, Jonasson U. Personal och patienter positiva till alkohol- och drogutfrågning. Poster vid riksstämman för läkare, Älvsjö, 1994.

Participation in congresses, conventions and other professional meetings.

Dependence of prescribed drugs among persons on sick leave. A presentation at the Public Health Conference, Stockholm, 2003. (BJ)

Research presentations at the Annual Convention of Medical Doctors in Sweden every year during the period of 1994-2001. (BJ, UJ) 

Suicides may be over-reported and accidents under-reported among fatalities due to dextropropoxyphene. A presentation at the XIV Nordic Congress in Forensic Medicine, Reykjavik, Iceland, 2000. (BJ)

The prevalence of fatal poisoning due to dextropropoxyphene.  A comparison between the periods 1992-96 and 1997-99. A presentation at the XIV Nordic Congress in Forensic Medicine, Reykjavik, Iceland, 2000. (UJ)

Medical risks associated with the treatment of pain, conference convened by the Social Board, Stockholm, 1999. Two presentations. (BJ, UJ)

Classification of the manner of death at fatal dextropropoxyphene poisonings. Presentations at a conference arranged by the Scandinavian Pain Medicine Association, Fredensborg, Denmark, 1998. (BJ, UJ)

The prevalence of dextropropoxyphene in autopsy blood samples. A presentation at the XIII Nordic Congress in Forensic Medicine, Odense, Denmark, 1997. (UJ)
 
The implementation of a strategy for secondary alcohol prevention into Primary Care, Conference with the theme: The Role of Religion in Substance Abuse Prevention and Preventive education, Moscow, March 5 to 6 1996. (BJ, UJ)
 
Prevalence and diagnosis of analgesic dependence in pain patients, Nordic Workshop on analgesics and addiction, Copenhagen, 1996. (BJ, UJ)

The implementation of a strategy for secondary alcohol prevention into Primary Care, ICAA, Amsterdam, 1996. (UJ)
 
The implementation of a strategy for secondary prevention into Primary Care, John F. Kennedy University, 1995. (BJ, UJ)

Outreach activities – some examples
Interviews and reportages of all kinds in social media (newspapers, Magazines, Net News, TV, radio etc) during the years 1994-2011. Hundreds of different publications.

Press conference at the Foreign Office, 2004. Led to publications worldwide, e.g. in Turkey,  Finland.

Initiation of Marit Paulsen, a Swedish member of the European Parliament to raise a question considering the dangers of DXP on basis of our research. Oral question no.10/03, the Committee on the environment, public health and consumer policy, Brussels, 2003. (BJ, UJ). http://bit.ly/jkUVyC

Presentations of research results concerning fatal poisoning due to dextropropoxyphene to the Swedish Parliament;

Lena Olsson (v) 1998/99:600 http://bit.ly/imuAxw
Yvonne Oscarsson (v) 1999/2000:355 http://bit.ly/iRhw1U
Yvonne Oscarsson (v) 2001/02:328 http://bit.ly/m2LLox

Sven-Erik Sjöstrand (v)2002/03:So410  http://bit.ly/kshpah
Cecilia Wikström (fp) ; 2004/04:385 http://bit.ly/koaiSI

Visit to the United States in 2003
Meeting at DEA, NIDA, Public Citizen and Senator Kennedys´s office in Washington (UJ)

Visit to the United States in 2004.
Meeting at DEA, NIDA, FDA, Public Citizen and Senator Kennedys´s office in Washington (UJ)

Visit to the United States in 2007
Meeting with FDA and the Swedish Ambassador, Gunnar Lund

Letter one from Public Citizen to FDA about banning Darvon, 2006 (We are co-signers of the letter) http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=697

Letter two from Public Citizen to FDA about banning Darvon, 2009 (We are co-signers of the letter) http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=2602

Interviewed concerning DXP fatalities in a Russian documentary film about the Pharmaceutical Industry. Russian National television, Channel One, November, 2010. ”Döden på recept - ryskt TV-program där vi medverkar” http://bit.ly/aTx5vt  (text) - http://bit.ly/jCCRuZ  (We are in the program after 22 minutes)

Swedish TV during the last two years:
A story at the national Television in Sweden, the most popular news-proram http://svtplay.se/v/2220735/ryssland

Two other news-programs http://bit.ly/jm5OiE   and  http://bit.ly/k3DWRR

Video on YouTube.
Darvon, DIstalgesic and Co-proxamol are the worst drugs ever..  http://bit.ly/dmlsfl

Some Twitters:
We have worked since 1993 to stop the painkiller Darvon – containing propoxyphene – in US. Now it is done. http://bit.ly/9r5VOU
Who were responsible for the Darvon disaster during 45 years? Of course it was Eli Lilly. Go to http://bit.ly/exdSOn
“Darvon and Darvocet trials will be bigger than Vioxx”, predicts Dr Ulf Jonasson – http://bit.ly/i7hnIB
Are we actually the Whistleblowers about banning Darvon) Judge for yourselves. http://bit.ly/exdSOn
Eli Lilly has the moral responsibility for 100 000 deaths caused by Darvon since 1957. Time to pay http://bit.ly/i7hnIB
We are just two Davids against the Goliaths, “Big Pharma” is the enemy and we are winning the battle. http://bit.ly/9r5VOU
Facebook – Ulf Jonasson http://on.fb.me/iqLZh9
An invitation of the Governor of the County of Södermanland to be guests at the annual banquet dedicated to persons who in different ways have been prominent during the last year. The Residence in Nyköping, Sweden, April, 2010. (BJ, UJ) http://on.fb.me/lkx8mt

An invitation from the Swedish Ambassador in USA, Gunnar Lund, to present our research.  The Swedish Embassy, Washington DC, June, 2007. (UJ) http://on.fb.me/lb87dC

An invitation to a private audience with the Swedish Queen, Her Royal Highness Silvia, to present our work with alcohol- and drugs and to have the honor to give her the two books we wrote in the subject in 1995. The audience lasted for an hour. The Royal Palace, Stockholm, Sweden, 1995. (BJ, UJ) (The Queen, who is very interested in the research field of drugs, has since then been kept informed of the results of our research concerning dextropropoxyphene.)

Invited to the local Rotary club to inform about” David against the Goliaths” http://bit.ly/lw098a and http://on.fb.me/jeIPvx