tisdag 22 november 2011

Till Riksåklagaren (RÅ)

Detta är en inlaga till RÅ att denne må undersöka möjligheterna för Högsta Domstolen att bevilja resning till men för f d pastor Helge Fossmo, Knutby vad gäller de tidigare frikännande domarna i såväl tingrätt som hovrätt under 2004 - (30 juli och 12 nov 2004) - gällande åtalet om mord på sin första hustru Heléne Fossmo.

Gärningsbeskrivningen vid de båda rättegångarna var:

-        Helge Fossmo har den 18 dec 1999 i Knutby, Uppsala kommun, berövat sin hustru Heléne Fossmo livet, genom att med våld tillfoga henne brott på skallbenet med åtföljande blödningar i anslutning till hjärnhinnorna och hjärnan.

Uppsala tingsrätt och Svea Hovrätt frikände alltså Helge Fossmo från att ha mördat sin hustru Helén Fossmo den 18 dec 1999. Tingsrätten skrev bl a:

-        Vid en samlad bedömning kan det inte anses bortom rimligt tvivel styrkt att Helge Fossmo på så sätt som åklagaren påstått dödat Heléne Fossmo. Åtalet skall därför i denna del ogillas.

I skrivningen till sin dom påtalar tingsrätten gång på gång sin tveksamhet till mycket av Helge Fossmos agerande. Ord/meningar som lyder:

-        ”det märkliga” – ”mycket besvärande omständigheter” - ”högst anmärkningsvärt” – ”förvånande” – ”svårförklarligt” – ”är likaså anmärkningsvärt” – ”lika anmärkningsvärt är hans åtgärd att manipulera obduktionsutlåtandet”

Detta skvallrar om stor tveksamhet hos domstolen om skuldfrågan.

Möjligheten till resning till men för en tidigare frikänd kan föreslås av Riksåklagaren om synnerligen starka skäl föreligger vid ett senare tillfälle - som nu i november 2011 - i förhållande till den tidpunkten för både själva dödsfallet – dec 1999 - och den två rättegångarna 2004 – se ovan)

Jag anser att sådana synnerliga skäl numera föreligger.

Bakgrund:

När Helené Fossmo avled den 18 december 1999 hade hon en koncentration på 2,0 μg/g - microgram/gram - av den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) i blodet - s k lårblod. Den terapeutiska dosen, dvs den dos som det är normalt att en patient befinner sig inom vid värk, är 0,05 – 0,75 μg/g. Uppskattningsvis kan man betrakta den blodkoncentration som Helene´ Fossmo hade i kroppen vid dödsfallet kunde uppskattas till 6 – 8 gånger den normala.

Både 1999 och 2004 ansågs den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) vara ett närmast ofarligt läkemedel. Substansen har en lång historia, det ”uppfanns” 1953 i USA och kom ut på den amerikanska marknaden 1957. Till Sverige kom läkemedlet i början av 1960-talet

Rättsläkaren vid obduktionen 1999 vid rättsläkarstationen i Uppsala konstaterade i obduktionsprotokollet att inga tablettrester fanns i Helené Fossmos magsäck, vilket är mycket förvånande, närmast uteslutet att så kan vara om tabletterna tagits in normalt, dvs via munnen. Tänkbara intag kan vara vaginalt, rektalt eller via spruta.

I obduktionsprotokollet stod också att den dos som fanns i blodet var ”toxisk”, dvs giftig.
Redan under den rättsmedicinska undersökningen gick alltså dessa två ovan nämnda händelser helt fel, därmed tog både den fortsatta rättsmedicinska obduktionen och de följande rättegångarna helt andra vägar än vad som kunnat bli fallet om rättsläkaren tydligt informerat åklagare att den mätta blodkoncentrationen varit dödlig, man använde alltså ordet toxisk (i ställe för giftig), vilket inte lär ha förståtts av polisen.

Misstag nummer två var - som nämnts - att inte rättsläkaren informerade polisen om att det inte fanns några tablettrester i Helené Fossmo kropp, en uppenbar kommunikationsbrist från rättsläkarens sida, inte alls ovanlig i de akademiska sammanhangen.

Sju olika preparat med DXP

I december 1999 fanns sju olika preparat som innehöll den smärtstillande substansen Dextropropoxifen i Sverige. 

Rena preparat – som innehöll endast DXP - var:
-        Dexofen, Doloxene och Dolotard
samt s k blandpreprat - som innehöll både DXP och en eller flera andra substanser - var:
-        Distalgesic, Dexodon, Doleron och Paraflex Comp.

Det vanligaste preparatet var Distalgesic som innehöll 32,5 mg DXP samt 325 mg Paracetamol – som finns i vanliga Alvedon.

Denna läkemedelsgrupp - tabletter som innehöll Dextropropoxifen - var mycket populär i Sverige sedan mitten av 60-talet, medlet skrevs ut stora mängder till många människor. Läkemedlet rekommenderas till personer som hade medelsvår - svår smärta, dvs det fanns både svagare medicin och starkare.

De flesta läkare och allmänheten ansåg preparatet vara mer eller mindre ofarlig, inte minst genom mångåriga reklamkampanjer av främst ett av de läkemedelbolag som både tillverkade och sålde preparatet, det amerikanska företaget Eli Lilly, ett av världens då 10-12 största läkemedelsföretag.

Under tiden för rättegångarna – våren 2004 – var de första restriktionerna införda, nämligen att f o m 15 juni 2001 måste förskrivande läkare använda speciella blanketter vid förskrivning.  Detta förde med sig att tablettförskrivningen minskade med ca 60% på något år, och att antalet dödsfall förorsakade av DXP också minskade kraftigt. Se vår rapport ”Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter” utgiven av Ulf och Birgitta Jonasson i samarbete med Rättsmedicinalverket år 1999. Den 15 juni 2004 gav vi ut en uppföljande rapport ”Restriktioner i förskrivning av dextropropoxfein (DXP) – effekter på försäljning och förgiftning”. http://bit.ly/sTdVUY

Den rapporten skrev vi på uppdrag av Rättsmedicinalverket, Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket samt Giftinformationscentralen.

År 2003 var vi - Birgitta Jonasson och undertecknad - i EU parlamentet i Bryssel där vår forskning togs upp av EU-parlamentariker Marit Paulsen.

År 2005 förbjöds blandpreparaten i Sverige, dvs  Distalgesic, Dexodon, Doleron och Paraflex Comp, och även Dolotard – ett rent preparat - togs bort från marknaden p g a den mycket negativa publicitet om DXP som hade förekommit under några år. Kvar fanns nu bara Dexofen och Doloxene.

År 2006 förbjöd den engelska läkemedelsmyndigheten läkemedlet, man fasade ut preparatet under två års tid.

I jun 2009 beslöt EU´s läkemedelskommitté att den smärtstillande substansen DXP skulle fasas ut i alla de EU-länder som fortfarande sålde läkemedlet. Sista mars 2011 var den absolut sista dagen man kunde få ett DXP-preparat  i Sverige. Idag finns ingen försäljning av DXP i något av EU´s 27 medlemsländer.

Och slutligen - den 19 november 2010 - stoppade den amerikanske läkemedelsmyndigheten FDA all försäljning av DXP – med omedelbar verkan. En ny amerikansk rapport visade då att även när DXP användes på ett normalt - dvs att den terapeutiska dosen låg mellan 0,05 – 0,75 ug/g – kunde de personer som tog läkemedlet drabbas av både hjärtinfarkt, stroke eller andra livshotande tillstånd - förutom dödsfall som vi konstaterat i våra vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar.
Efter USA´s stopp har ett 15 tal ytterligare länder världen över förbjudit all försäljning av den aktuella medicinen, bl a Kina och Kanada.

Nu – i november 2011 - betraktas den smärtstillande substansen Dextropropoxifen som ett av de farligaste läkemedlen i hela världen. Efter att funnit på marknaden sedan 1957 är det numera alltså stoppat i många länder, bl a hela EU, samt USA plus ytterligare ett stort antal länder. Preparatets marknad har nu minskat med mer än 2 miljarder människor inom loppet av några få år.

Hundratals stämningar i USA

Inte oväntat har hundratals stämningar lämnats in till den federala domstolen i staten Kentucky. http://bit.ly/nhk0k4 . Vissa advokater uppskattar att upp till 8 000 stämningar kan komma till domstolen. Uppskattningar att de sammantagna skadestånden kan överträffa vad som utdömdes då ett annat smärtstillande preparat stoppades – VIOXX - som blev utsatt för omfattande stämningar för några år sedan. Då uppgick skadestånden till nära fem miljarder dollar - $ 5 000 000 000. Ett flertal experter uppskattar att de sammanlagda skadestånden för de många DXP offren i USA kan komma att bli en högre siffra än vid VIOXX- rättegångarna.

 Vi kan också nämna ett av de viktigaste resultaten vi kommit fram till under de 18 år som vi forskat på DXP var att under de av oss undersökta åren 1992-1999 förgiftades 200 personer till döds i Sverige varje år. Konsumtionen i USA har under de ovan nämnda åren varit 40-50 gånger större än i Sverige, bara tanken på hur många årliga dödsfall som kan ha förekommit i USA är svindlande, än mer ohyggligt kan det bli om man tänker sig en väldigt hög konsumtion under mer än 50 år i USA och i världen i övrigt.

Sammanfattning.

Om Helené Fossmo hade avlidit i dag hade både blodprov och icke-förekomsten av DXP i magsäcken ABSOLUT uppmärksammats då detta preparat numera alltså klassas som ett av de farligaste i hela världen. Hela rättegången hade då fått ett helt annat förlopp när DXPs farlighet hade uppmärksammats redan från början och fokus hade kunnat läggas på detta faktum i stället för hur döden hade uppkommit för Heléne Fossmo. De två kemiska – och rättskemiska experterna och professorerna Rune Dahlqvist i Umeå och Johan Ahler i Linköping hade med största sannolikhet fått framträda personligen vid rättegångarna. Vid rättegångarna 2004 förekom vittnesmål av de två endast via brev från var och en av dem, och sådant gör inte så stort intryck.

Uppmaning till RÅ

Jag uppmanar härmed Riksåklagaren att beakta dessa nya, ytterst allvarliga förändringar som inträffat sedan Helene´Fossmo avlidit 1999 och till idag och att detta kan bidra till en resning till men för Helge Fossmo angående det åtal som han frikändes ifrån – dvs  åtalet för mord på sin första hustru Helené Fossmo.

Att återuppta förundersökningen skulle alltså kunna fokusera på den smärtstillande substansen DXP, vilket många - såväl juridiska som medicinska experter - föreslog redan under rättegångarna under 2004.

Vid återupptagandet av förundersökningen borde speciellt intresse också läggas vid följande händelser:
1.      Heléne Fossmo avled lördagsskvällen 18 dec 1999. Enligt uppgift företogs ingen teknisk undersökning av platsen där hon anträffades död förrän tisdagseftermiddagen. Då var hela badrummet städat och alla spår var borta, vilket gjorde att polisen kom fel redan från början.


2.     Vid obduktionen av Heléne Fossmo den 21 dec 1999 framkom att det inte fanns några tablettrester i hennes magsäck, vilket är synnerligen ovanligt då dosen DXP som återfanns i blodet var hög, 2 µg/g blod, 6-8ggr den normala dosen.( Den 20 okt 1999 fick Helge Fossmo utskrivet 100 tabletter  Dexofen 100 mg – som var ett av de då sju förekommande läkemedlen innehållande DXP)

3.      Den aktuelle rättsläkaren noterade i obduktionsprotokollet att dosen varit ”toxisk” och att inga tablettrester återfanns i magsäcken. Dessa två nyckelbegrepp återfanns i en löpande text, och det är inte lätt för en ovan läsare av ett obduktionsprotokoll att upptäcka och förstå innebörden av begreppen. Det borde ha varit rimligt, ja NÖDVÄNDIGT att detta hade kommit fram redan 1999 och inte – som det nu blev – 2004. Om så hade skett kan det vara mycket möjligt att hela utredningen 1999 hade kunnat ge ett helt annat utslag.

4.      Vid den första rättegången i tingsrätten framkom att Helge Fossmo och Åsa Waldau tillsammans hade täckt över den rad där det stod att dextropropoxifen återfunnits i Helénes blod, när Helénes föräldrar Inger och Ingvar Johansson ville se dödsorsaksintyget.

5.      När de två åklagarna Elin Blank och Anne Sjöholm inte fick gehör för sin gärningsbeskrivning i tingsrätten hade det varit rimligt att de ändrat denna gärningsbeskrivning till förhandlingarna i hovrätten, vilket alltså inte skedde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenser:

Restriktioner vad gäller den smärtstillande substansen Dextropropoxifen (DXP)

Skärpning av förskrivningsreglerna för läkemedel innehållande dextropropoxifen. Nu införs krav på särskild receptblankett (15 maj 2001) http://bit.ly/rtqvBc

Fasta kombinationer av smärtstillande läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005 (20 maj 2005) http://bit.ly/pai9te

 

European Medicines Agency recommends withdrawal of dextropropoxyphene-containing medicines (26 juni 2009)  http://bit.ly/q09W69

 

DXP dras bort från marknaden i Sverige (15 febr 2010) http://bit.ly/rr2U6k

 

DXP bort från hela EU (28 mars 2011) http://bit.ly/qR5IOI

DXP bort från USA som varit den dominerande konsumenten under många år, http://bit.ly/u3ljiL

Även i Kina har substansen förbjudits http://bit.ly/rWsmUQ

Marit Paulsson tar upp DXP-frågan i EU- parlamentet http://bit.ly/saZz4y

Vårt CV visar ytterligare viktiga händelser vad gäller DXP http://bit.ly/n3mF9G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med vänliga hälsningar
Ulf Jonasson, Doktor i folkhälsovetenskap och journalist
Björkvik den 16 november 2011
---------------------------------------------
Ulf Jonasson
Doctor in Public Health (DrPH) and Journalist
Lövdalsvägen 5, SE-640 20 Björkvik, Sweden
Phone:+46(0)155 714 55 Cellphone:+46(0)730 23 26 00

http://ulfjonasson.nforced.com/

------------------------------------